Waterwet

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Het beheer van de waterbodem vormt een integraal onderdeel van het watersysteembeheer, en valt daarmee ook onder de Waterwet. Alle andere bodems vallen onder de Wet bodembescherming. Bij bepaalde wateren, zoals de onbedijkte delen van rivieren, is niet meteen duidelijk waar de grens ligt tussen land- en waterbodem. De grens van rijkswateren is daarom op kaarten bij de Waterregeling aangegeven. Voor regionale wateren geldt de legger op grond van de Waterwet als uitgangspunt voor de afbakening.