Uitvoeringsfase (2)

Fase:

Toepassen van baggerspecie

Veel baggerspecie is als nuttig product verspreidbaar en toepasbaar. De kwaliteitseisen hiervoor zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. Met een milieuhygiënische verklaring kan de kwaliteit van de grond / baggerspecie aangetoond worden. Er zijn meerdere mogelijkheden om te komen tot een milieuhygiënische verklaring (zie deze link voor meer informatie). De meest gebruikelijke voor baggerspecie en waterbodems is het waterbodemonderzoek, zie ook Onderzoek (1). De toepassing van baggerspecie moet op grond van het Besluit Bodemkwaliteit gemeld worden.

 

Verwerken en bewerken van baggerspecie (BRL 7500)

Het bewerken van de baggerspecie in baggerdepots die vergunningplichtig zijn op grond van de Wet Milieubeheer (WM), is een erkenningsplichtige activiteit (BRL 7500 en protocol 7511, zie ook het wijzigingsblad). Protocol 7511 beschrijft  de eisen aan de bewerking van baggerspecie tot grond met eenvoudige technieken, zoals zandscheiding met sedimentatiebekken, rijping en landfarming. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een weilanddepot voor ontwatering van baggerspecie aan te leggen zonder dat een WM-vergunning hoeft worden aangevraagd.

 

Omgaan met grondstromen (BRL 9335)

De BRL 9335 Grond is onder meer bedoeld voor de kwalificatie en het juist toepassen van grond door grondbanken of in grootschalige projecten. Deze richtlijn en de onderliggende protocollen gaan voornamelijk over management, monsterneming, analyse en toetsing.