Uitvoeringsfase (1)

Fase:

Uitvoering van ingrepen in de waterbodem

In het geval van een ingreep (ook onderhoudsbaggeren) in een waterbodem waarbij een bepaalde hoeveelheid bodemmateriaal de interventiewaarde overschrijdt, moet de ingreep op een goede en controleerbare wijze worden uitgevoerd om problemen van milieuhygiënische aard te voorkomen. Hetzelfde geldt voor alle resterende waterbodemsaneringen (overgangsregeling Wbb). Daarom moet in die gevallen de aannemer gecertificeerd en erkend zijn volgens BRL 7000 (zie ook het wijzigingsblad). 


Waterbodemrichtlijn

De Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit ontsluit relevante informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer, waarbij de nadruk ligt op milieuhygiënische aspecten en specifiek technieken waarmee de kwaliteit van de waterbodem verbeterd kan worden. Steeds meer wordt de richtlijn geraadpleegd als het gaat om de ‘stand der techniek’ voor het geven van invulling aan de herstelplicht, of ten aanzien van toepasbare onderzoeks- en saneringstechnieken. De Richtlijn bevat gevalideerde informatie, tenzij anders wordt aangegeven.


Milieukundige begeleiding bij ingrepen in de waterbodem

De eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van milieukundige begeleiding bij de uitvoering van ingrepen in de waterbodem, staan beschreven in de BRL 6000 en het protocol 6003 (zie ook het wijzigingsblad). Het protocol is van toepassing op ingrepen in waterbodem waarbij een bepaalde hoeveelheid bodemmateriaal de interventiewaarde overschrijdt. Ook is het protocol geldig voor de resterende waterbodemsaneringen. 

Bij de milieukundige begeleiding worden de hoofdtaken processturing en verificatie onderscheiden.

 

De belangrijkste taken van de milieukundig begeleider zijn:

  • het aangeven van de te baggeren diepten
  • het toezien op de afvoer of verwerking van baggerspecie
  • het toezien op het voorkomen van vertroebeling en mors
  • het opstellen van het realisatierapport (verslag van de uitvoering van de ingreep).

Verificatie- en nazorgactiviteiten zijn met de invoering van de Waterwet geen erkenningsplichtige onderdelen meer.