Onderzoeksfase (3): Archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden

Fase:

Het Europese Verdrag van Malta heeft als doel het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Voor waterbodembeheer is het verdrag ook van belang, bijvoorbeeld bij ingrepen in oevergebieden of bij verdieping / verbreding van oppervlaktewateren.

 

Archeologisch onderzoek

Voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek heeft SIKB kwaliteitsdocumenten opgesteld. Organisaties kunnen zich laten certificeren op basis van de BRL 4000 en de Kwaliteitsrichtlijn Nederlandse Archeologie (KNA). De KNA waterbodems bevat eisen waaraan archeologisch onderzoek en beheer van archeologisch vondst- en documentatiemateriaal minimaal moeten voldoen. Vanaf 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Archeologische vindplaatsen in de (water)bodem mogen vanaf die datum alleen door een gecertificeerde partij worden opgegraven, waarbij wel een overgangsregeling geldt. 

 

Handreiking archeologie

Om waterbeheerders handen en voeten te geven aan het Verdrag van Malta hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat samen de Handreiking waterbeheer en cultuurhistorie opgesteld. De waterbeheerder wordt aan de hand van vragen gewezen op de mogelijkheden en verplichtingen in zijn specifieke geval.