Onderzoeksfase (1): milieuhygiënische waterbodemkwaliteit

Fase:

In de onderzoeksfase worden de benodigde gegevens verzameld om de ingreep goed te kunnen uitvoeren. Het veldwerk bij waterbodemonderzoek en het analyseren van waterbodemmonsters zijn erkenningsplichtig.

 

Veldwerk waterbodem

Om ingrepen in de waterbodem te kunnen uitvoeren moet de milieuhygiënische kwaliteit en de hoogteligging van de waterbodem bekend zijn. Daartoe wordt in de voorbereiding van de ingreep een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Voor dergelijke advieswerkzaamheden is een certificatiestructuur in ontwikkeling. Het milieuhygiënische deel van een waterbodemonderzoek moet op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) volgens NEN 5720 worden uitgevoerd. Zonder goed veldwerk geen goed waterbodemonderzoek. Voor het goed uitvoeren van dit veldwerk is een richtlijn opgesteld: de BRL 2000 en AS 2000 (zie ook het wijzigingsblad). De praktische uitwerking van veldwerk in waterbodems is beschreven in protocol 2003. Via deze link is informatie over de SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek te vinden.  


Analyse

De veldmonsters worden geanalyseerd conform AS 3000 en onderliggende protocollen 3210-3290. Op de verwerking en analyse van monsters in het laboratorium zijn een groot aantal NEN-normen van toepassing. Welke dat zijn is in de protocollen beschreven.

 

Toetsing aan Besluit bodemkwaliteit

De analyseresultaten worden getoetst aan de daarvoor geldende normen uit het Bbk. Per Bbk-toepassing is een toetsingskader ontwikkeld, dat in de Regeling bodemkwaliteit is uitgewerkt. Voor het toetsen van analyseresultaten aan de wettelijke kaders kan gebruik worden gemaakt van diverse toets-applicaties die al dan niet gebruik maken van de toets- en validatieservice BoToVa die door Rijkswaterstaat Leefomgeving is ontwikkeld.


Baggervolumebepaling

Het baggervolume is de belangrijkste kostenbepalende factor bij baggerwerken. Werken op basis van goede afspraken is hierbij essentieel, aangezien de wijze van meten grote invloed heeft op het resulterend volume. SIKB heeft daarom de richtlijn 2501 baggervolumebepalingen vastgesteld. Via deze link is meer informatie over baggervolumebepalingen te vinden.