Milieukundige begeleiding bij ingrepen in waterbodem

De eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van milieukundige begeleiding bij de uitvoering van ingrepen in de waterbodem, staan beschreven in de BRL 6000 en het protocol 6003 (zie ook het wijzigingsblad). Het protocol is van toepassing op ingrepen in waterbodem waarbij een bepaalde hoeveelheid bodemmateriaal de interventiewaarde overschrijdt. Ook is het protocol geldig voor de resterende waterbodemsaneringen. 

Bij de milieukundige begeleiding worden de hoofdtaken processturing en verificatie onderscheiden.

De belangrijkste taken van de milieukundig begeleider zijn:

  • het aangeven van de te baggeren diepten;
  • het toezien op de afvoer of verwerking van baggerspecie;
  • het toezien op het voorkomen van vertroebeling en mors;
  • het opstellen van het realisatierapport (verslag van de uitvoering van de ingreep).

Ingrepen in de waterbodem, waterbodemsanering en nazorg worden uitgevoerd onder begeleiding van een milieukundige (milieukundig begeleider). Milieukundige begeleiding is te zien als een verbijzondering van de directievoering namens de opdrachtgever. De milieukundige begeleiding bestaat uit twee hoofdtaken: sturing van het uitvoeringsproces en verificatie van het behalen van de doelstelling van de sanering / nazorg.

De invulling van milieukundige begeleiding is afhankelijk van het type baggerwerk. Dit wordt bepaald door de specifieke milieukundige en omgevingsgerelateerde risico’s (potentiële ongewenste gebeurtenissen) en de mate waarin en de wijze waarop de certificaathouder kan sturen. Factoren hierbij zijn in ieder geval de aanleiding (en doelstelling) van het baggerwerk, de kwaliteit van de achterblijvende waterbodem, de aard en grootte van het oppervlaktewater en de techniek die voor het baggerwerk wordt ingezet.

Milieukundige processturing en milieukundige verificatie moet onder voorwaarden onder erkenning (BRL 6000) worden uitgevoerd. De milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen staat beschreven in protocol 6003. Protocol 6003 geeft aan hoe milieukundige begeleiding moet worden uitgevoerd om bij te dragen aan een milieuhygiënisch verantwoord en effectief baggerwerk in een ernstig verontreinigde waterbodem. Ook als geen sprake is van een verplichting om met een (gecertificeerde / erkende) milieukundig begeleider te werken, kán op vrijwillige basis gekozen worden voor het milieukundig (laten) begeleiden van het werk conform protocol 6003. Dit kan een eigen keuze van de aannemer zijn of een wens van de opdrachtgever.