Duurzaamheid

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het in kaart brengen en reduceren van hun CO2 uitstoot. De ladder bestaat uit vijf treden, die staan voor vijf ambitiesniveaus. Hoe hoger de trede, des te hoger de inspanning moet zijn om de CO2 uitstoot te verminderen. De eerste drie treden richten zich op de CO2 uitstoot van de eigen organisatie. De treden 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waar de organisatie mee samenwerkt.

Organisaties kunnen zich bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) laten certificeren volgens de CO2-Prestatieladder. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de ladder. Bij aanbestedingsprocessen wordt de CO2-Prestatieladder steeds vaker gebruikt als criterium voor de gunning. Organisaties worden gestimuleerd om minder CO2 uit te stoten doordat een hogere trede op de ladder gunningvoordeel oplevert bij de aanbesteding. Klik hier voor een lijst van certificaathouders van de CO2-Prestatieladder.

Duurzaam hergebruik van baggerspecie

In een duurzame samenleving wordt baggerspecie op een nuttige wijze toegepast. Bagger wordt steeds minder vaak gezien als afvalstof en steeds meer als een grondstof, waarvan innovatief gebruik kan worden gemaakt. Vrij gekomen sediment kan bijvoorbeeld opnieuw gebruikt worden voor het versterken van oevers, het ophogen van grond of kades, het bouwrijp maken van grond en als vulmateriaal voor wegen. Hergebruik van bagger drukt aanmerkelijk de kosten, zeker wanneer dat op locatie geschiedt, bijvoorbeeld vanwege de vervoerskosten. Het levert daarnaast inkomsten op wanneer het wordt aangewend als bouwstof. De toepassing als bouwstof kan ook steeds efficiënter en – dus – goedkoper.

Om voor regionale baggerspecie te toetsen welke vorm van hergebruik het meest duurzaam / circulair is, heeft STOWA i.s.m. de waterschappen de tool CircSed ontwikkeld, klik hier voor meer informatie.

Duurzaam materieel

Nederland en daarmee ook de watersector, hebben zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Binnen de baggersector wordt momenteel nog veel gevaren op diesel. Een gezamenlijke aanpak is nodig om te verduurzamen en de klimaatdoelstellingen te halen. 2030 komt namelijk steeds dichterbij. Voor zee- en binnenvaartschepen wordt waterstof gezien als een kansrijke oplossing. Dit heeft te maken met de hoge volumetrische energiedichtheid en de veiligheid tijdens transport. Waterstof wordt nog maar op kleine schaal toegepast. Daarom worden baggerbedrijven opgeroepen zich aan te melden om waterstof op grote schaal mogelijk te maken. Vanuit opdrachtgevers wordt er daarnaast ook steeds vaker gevraagd naar elektrisch baggeren. Dit kan leiden tot concrete duurzaamheidswinst. Tegelijkertijd liggen daar ook nog uitdagingen, bijvoorbeeld wanneer geen stroomaansluiting voorhanden is op de projectlocatie.

In de zomer van 2021 is een serie webinars georganiseerd over verduurzaming van de baggersector. Een daarvan richtte zich specifiek op duurzaam baggermaterieel. Klik hier voor meer informatie over de webinar reeks.