Besluit Lozen Buiten Inrichtingen

De regels over lozingen die optreden tijdens baggerwerkzaamheden staan in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor deze lozingen is geen vergunning vereist, maar er moet wel een melding worden gedaan bij de waterbeheerder (tenzij het onderhoudsbaggerwerk betreft door het waterschap zelf of door een particulier ter invulling van de onderhoudsplicht op grond van de keur en onderhoudslegger). Als het baggeren plaatsvindt in een waterbodem die de interventiewaarde overschrijdt, moeten de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig een werkplan. Het werkplan beschrijft de maatregelen waarmee het lozen zo veel mogelijk wordt beperkt. Het werkplan bevat in ieder geval de beschrijving van de toe te passen baggertechniek en de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze. Bij de melding aan de waterbeheerder moet het werkplan worden toegevoegd.