Besluit Bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit bevat de regels over het toepassen van grond en baggerspecie, inclusief het tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie voorafgaand aan toepassing. Toegestane toepassingen van baggerspecie zijn onder andere ophogingen voor bijvoorbeeld industrieterreinen of wegenbouw, het verondiepen van oppervlaktewaterlichamen en het verspreiden van baggerspecie over aan de watergang grenzende percelen. Het Besluit bodemkwaliteit stelt ook eisen aan de kwaliteit van de toe te passen baggerspecie.  

In principe moet vijf werkdagen voordat de toepassing plaatsvindt een melding worden gedaan bij het bevoegd gezag (de waterbeheerder bij toepassingen in oppervlaktewater of de gemeente bij toepassingen op de landbodem). De meldplicht geldt niet voor het verspreiden van baggerspecie op de percelen die grenzen aan de watergang.